Cookie policy - ConQuaestor

Cookie policy

Privacy- & Cookiestatement van de ConQuaestor onderdeel DPA Group N.V.

Als ConQuaestor, onderdeel van DPA Group N.V., beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement. Hierna wordt met DPA ook ConQuestor of een van de andere (klein)dochtermaatschappijen bedoelt en andersom.

ConQuaestor vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en
zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

In dit Privacystatement lichten wij toe:
1. Wie zijn wij?
2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten Nederland?
7. Uw rechten
8. Beveiliging
9. Bewaartermijn
10. Vragen, opmerkingen of klachten
11. Wijzigingen

1. Wie zijn wij?

DPA Group N.V. is gevestigd te Amsterdam (1043 GL) aan de Gatwickstraat 11, en is samen met haar (klein)dochtermaatschappijen, (hierna tezamen: DPA) ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacystatement worden beschreven.

Dit Privacystatement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van ConQuaestor inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de website(s) van ConQuaestor.

2. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • bij het bezoeken van één van onze websites,
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op één van onze websites,
 • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen,
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze
  activiteiten en/of dienstverlening,
 • wanneer u contact hebt met een medewerker van ConQuaestor;
 • in het kader van een zakelijke relatie met ConQuaestor.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1.  Communicatie. Voor het doen van aanbiedingen en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Bemiddeling. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 5. Personeels- en salarisadministratie.
 6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 7. Ontwikkeling. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 8. Management. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of
  premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische
grondslagen.

 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

ConQuaestor kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van ConQuaestor. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie hieronder ons Cookiestatement)
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met ConQuaestor delen
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Communicatie

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor ConQuaestor of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan ConQuaestor
onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening,
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Communicatie

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen in uw persoonlijk account (als u die heeft) of vragen om inzage.

Zakelijke relatie
ConQuaestor verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en
referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet

5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

ConQuaestor kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van DPA, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens ConQuaestor diensten verlenen of
opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. ConQuaestor is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van DPA, sluit ConQuaestor met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

6. Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte (EER). ConQuaestor heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de
doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

7. Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. ConQuaestor maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

Eigen persoonlijk account (mijn DPA)

Enkele van de hierboven omschreven rechten kunt u zelf uitoefenen indien u een persoonlijk account heeft bij ConQuaestor (bijvoorbeeld Mijn DPA). Indien u een eigen account bij ConQuaestor heeft, heeft u namelijk inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het  doorvoeren van aanpassingen in uw cv of uw accountgegevens.

Indien u geen eigen account bij ConQuaestor heeft of als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen,
dan kunt u contact opnemen met DPA’s Privacy Officer via privacyofficer@dpa.nl. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zal de Privacy Officer u per e-mail informeren over het standpunt van ConQuaestor inzake het verzoek en welke actie ConQuaestor heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden
verlengd. Van een dergelijke verlenging zal ConQuaestor u binnen de eerste maand op de hoogte stellen.

ConQuaestor kan een verzoek weigeren indien:

 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.

7. Beveiliging

ConQuaestor doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. ConQuaestor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de
beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via privacyofficer@dpa.nl.

8. Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je
apparaat staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders alsmede tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen aangeduid als: “cookies”) op onze website

Hieronder volgt een overzicht van de soort cookies en vergelijkbare technieken die via onze website worden ingezet.

8.2. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van de volgende doeleinde(n):

 1. het bijhouden van de websitestatus van de verschillende pagina’s op de website;
 2. het bijhouden of cookies geaccepteerd worden;
 3. het kanaliseren van de website bezoekers;
 4. het bijhouden van de gewenste paginasettings.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van de volgende doeleinde(n):

 1. het bijhouden van het aantal unieke bezoekers op onze website om te kunnen bepalen hoe bezoekers de website gebruiken;
 2. het optimaliseren van de website.

Tracking cookies

Wij gebruiken tracking cookies voor de volgende doeleinde(n):

 1. het bijhouden van het verkeer op de website van ConQuaestor;
 2. het bijhouden van het gedrag van de bezoeker op de website om op die manier gerichte advertenties te kunnen tonen;
 3. het bijhouden of een bezoeker zijn/haar persoonsgegevens achterlaat op de website;
 4. het analyseren van de bezoekers van de website om zo gerichte advertenties te kunnen plaatsen;
 5. het bijhouden van het gedrag van bezoekers om advertenties via Facebook en/of Instagram te kunnen plaatsen;
 6. het delen van informatie met Facebook om de naamsbekendheid te vergroten, traffic en lead te generen voor ConQuaestor.

ConQuaestor doet er alles aan om ervoor te zorgen dat deze informatie volledig is. Mocht je een cookie tegenkomen die niet omschreven staat, meld dit dan aan ons via privacyofficer@dpa.nl.

8.3. Hoe kun je cookies uitzetten of verwijderen?

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.
Het is daarnaast mogelijk om je browserinstellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Als de cookies al geplaatst zijn kan je die cookies verwijderen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je
bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer
toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

9. Bewaartermijn

ConQuaestor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. ConQuaestor bewaart kandidaatgegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming, indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via privacyofficer@dpa.nl.

10. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door DPA en/of ConQuaestor, dan kunt u per e-mail contact opnemen met DPA’s Privacy Officer via
privacyofficer@dpa.nl, of een brief sturen naar DPA Group N.V., t.a.v. Privacy Officer DPA, Postbus 9396, 1006 AJ Amsterdam.

11. Wijzigingen

ConQuaestor kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde
in te zien op de websites van ConQuaestor. Deze versie is geldig vanaf 26-02-2019.

bel mij